بررسی نقش افزایش مالیات بر بازار کار و میزان ساعات کاری زنان و مردان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 406

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONFT07_044

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

Abstract:

سیاست های مالیات و تاثیر آن بر بازار کارو میزان ساعات کاری، همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد در بخش های مختلف به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن بررسی اثرات سیاست های مالیاتی بر بازار کار در استان سمنان به بررسی نقش افزایش مالیات بر میزان تغییرات ساعات کاری زنان و مردان استان سمنان بپردازیم. نتایج به دست آمده از بررسی بازارهای کار بیانگر این مطلب است که مالیات از طریق تغییر در نرخ دستمزد خالص تاثیر مثبتی روی بازار کار و میزان ساعات کاری زنان و مردان می گذارد. به بیان دیگر، با افزایش مالیات، میزان ساعت کاری زنان و مردان نیز تغییر و کاهش پیدا می کند ولی درجه حساسیت گروه های درآمدی مورد نظر متفاوت است.کشش های به دست آمده برای گروه های درآمدی مورد نظر در بازار کار، برای نرخ دستمزد و درآمدهای متفرقه می تواند دستاوردهای زیادی برای اصلاحات در نظام مالیاتی و پژوهشی آینده و بازار کار به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، با توجه به حساسیت ساعات کاری در بازارهای کار خاص نسبت به نرخ های مالیاتی این مساله، ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی برای تخصیص موثرتر نیروی کار و افزایش درآمدهای مالیاتی را به خوبی نشان می دهد.

Keywords:

ساعات کاری- مالیات-بازار کار

Authors

سارا شفیعی

عضو هییت علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار.

مایده سهرابی

دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار.

محدثه اسلامی

دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار.