بررسی و مقایسه مفهوم اصالت از دیدگاه درمانهای وجودی و غزلیات حافظ

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 620

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CCP-5-18_005

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

یکی از مفاهیم اساسی که در رویکرد وجودی مطرح شده است مفهوم اصالت است. در این مقاله ابتدا ضرورت بررسی مفهوم اصالت بر پایه پژوهشهای صورت گرفته در حوزه سلامت روانی مطرح شده و سپس تعاریف و ابعاد مختلف آن از دیدگاه وجودی با روش بازخوانی، تحلیل و طبقه بندی آراء اندیشمندان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از نرم افزار دیوان حافظ شیرازی نسخه 5/1 ،کلید واژههای رند، زاهد، واعظ، صوفی، شیخ و مشتقات آنها جستجو شده و ابیات مربوط به آنها استخراج گردیده است و در ادامه براساس بررسی مفاهیم و معانی موجود مبتنی بر تفاسیر ارایه شده و مقایسه و طبقهبندی آنها، ابیات مربوط به موضوع اصالت توسط پژوهشگر انتخاب گردیده و در قالب اکتشاف مفهومی تحت عنوان رندی از دیدگاه حافظ که نزدیکترین مفهوم به اصالت از دیدگاه وجودی است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در پایان وجوه اشتراک و افتراق میان مفهوم اصالت از دیدگاه وجودی و مفهوم رند از دیدگاه حافظ بیان گردیده است .

Authors

داود نوده یی

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی

احمد اعتمادی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی