بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 651

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-10-34_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

منحنی کوزنتس زیست محیطی EKC که یک رابطه به شکل U وارونه بین آلودگی و درآمد است تعمیمی جالب در مورد شیوه تاثیر انتقال یک کشور از فقر به سوی رفاه نسبی روی تغییرات کیفیت محیط زیست به سمار می رود EKC پیش بینی می کند که با افزایش درامد یک کشور در مسیر توسعه ابتدا آلودگی های محیط زیست افزایش می یابد لیکن با افزایش درآمد سرانه به میزان کافی آلودگی ها شروع به کاهش می کنند در این پژوهش در جستجوی آزمون درستی این فرضیه برای خاور میانه شامل سیزده کشور از جمله ایران هستیم برای این منظور از اطلاعات جمع آوری شده برای این کشورها در سال های 2003تا1980 استفاده کرده ایم با توجه به این که تقریبا تمام پژوهش های انجام شده روی EKC بر روی کشورهای توسعه یافته یا ترکیبی از این کشورها و کشورهای در حال توسعه متمرکز بوده است این پژوهش آزمونی منحصر به قرد در این حیطه به شمار می رود از میان آلاینده های مختلف CO2 به عنوان آلاینده ای انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است از بین این دو مدل انتخاب شده نتایج مدل لگاریتم لگاریتم حکایت از رابطه یکنواخت فزاینده بین آلودگی و درآمد دارد لیکن نتایج ضعیف بوده و ضرایب متغیرها از نظر آماری معنادار نیستند

Keywords:

منحنی کوزنتس زیست محیطی , آلودگی هوا , کنترل آلودگی , خاورمیانه

Authors

محمد حسین پور کاظمی

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ایلناز ابراهیمی

دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه تهران