بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MENA:رویکرد هم انباشتگی تابلویی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 406

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-16-49_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک هم انباشتگی تابلویی مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر برای 14 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا MENA در دوره زمانی 1975-2006 مورد آزمون قرار گیرد نتایج نشان می دهد که در هر دو مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد و رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی مورد مطالعه صادق است از این رو می توان گفت که در کشورهای منطقه منا برابری ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی بیشتر تحت تاثیر تغییرات حجم پول داخلی بوده و هر گونه افزایش کاهش حجم نقدینگی کشور به تنزل تقیت ارزش پول ملی منجر می شود در کنار متغیر حجم نقدینگی متغیرهای نرخ تورم انتظاری رابطه مثبت و معنی دار و تولید ناخالش داخلی رابطه منفی و معنی دار با نرخ ارز داشته و از متغیرهای مهم تعیین کننده نرخ ارز تعادلی در این کشورها محسوب می شود

Authors

پرویز محمد زاده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

حسین اصغر پور

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

محمد باقر بهشتی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

علی رضا زاده

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز