تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 431

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-20-65_001

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیرهای اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم م یکند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیر نرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه- واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1-تورم 2-شکاف تولید3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل میشود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.

Keywords:

نااطمینانی مالی , الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف , سیاست بهینه پولی , ایران

Authors

کریم اسلاملوییان

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز- نویسنده مسیول

سارا مهرعلیان

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز