برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 414

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCI-14-1_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

در تحقیق حاضر، نیاز سرمایی و نیاز گرمایی گل دهی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود به نامها ی محلی جعفری، قوامی، جهانگیری، خیاری، خی هو ای و رجبعلی در شرایط آزمایشگاهی و یا مزرعه مورد بررسی قرار گرفت . رقم رجبعلی و تا حدودی رقم جهانگیری در شرایط آزمایشگاهی در 500 ساعت دمای چهار درجه سانت یگراد شروع به گلدهی کردند. بقیه ارقام به جز خیاری در 750 ساعت گلدهی خود را آغاز کردند. رقم خیاری در 1000 ساعت شروع به گلدهی کرد. با توجه به اختلاف کم تاریخ گلدهی ارقام مورد بررسی، نتایج یا مزرعه نشاندهنده اختلاف کم ارقام از نظر نیاز سرمایی بر حسب ها مدل ی مختلف بود، اما میزان نیاز سرمایی اندازهگیری شده بر اساس ها مدل ی مختلف ها تفاوت ی قابل توجهی داشتند. بر اساس مدل ساعات سرمایی ارقام حدود 1400ساعت نیاز سرمایی داشتند، درحالیکه بر اساس مدل یوتا، کارولینای شمالی و نیاز سرمایی کم این میزان برای ارقام مورد بررسی به ترتیب حدود 1000 ، 740 و 770 واحد ودب . نیاز سرمایی بر اساس مدل دینامیکی برای همه ارقام 71 قسمت بود. میزان نیاز گرمایی برای ارقام از 1829 درجه ساعت در رقم خیوهای تا 3387 درجه ساعت در رقم جعفری متفاوت بود. ارقام از لحاظ شروع گلدهی اختلاف چندانی با یکدیگر نداشتند اما ، بین طول مدت گلدهی ها آن حدود یک هفته اختلاف وجود داشت در .مکان ها یی که نیازسرمایی به خوبی برآورده می شود ، تفاوتهادر زمان شکوفایی ارقام کم است .

Authors

مهدی رضایی

استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود - ایران