دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه گیری های دینامیکی بااستفاده از روش PDA

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-26-1_008

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

آزمون گر دینامیکی شمع با استفاده از PDA، امروزه به منزله ی روشی جدید در تخمین ظرفیت باربری شمع استفاده می شود در حال حاضر، تطابق اطلاعات نمودار نیرو زمان محاسبه شده با اطلاعات ثبت شده و انتخاب متغیرهای مقاومتی خاک، با استفاده از نرم افزار مکمل آن CAPWAP برای به دست آوردن ظرفیت باربری شمع روندی تجربی است لذا با در نظر گرفتن طبیعت آزمون و خطای موجود در الگوریتم برنامه و تنوع در تعداد متغیرهای موثر خاک که CAPWAP در طی فرایند به دست آوردن بهترین تطابق از آن استفاده می کند، ممکن است با انتخاب متغیرهای مختلف به شاخص تطابق یکسان با نتایج ظرفیت باربری متفاوت دست یافت. در بخش اول سعی شده است میزان تغییر در متغیرهای مختلف خاک و اثر آن روی توزیع ظرفیت باربری بین جدار و نوک شمع و ظرفیت باربری کلی، با هدف رسیدن به شاخص تطابق برای یک اندازه گیری مشخص، بررسی شوند. همچنین در ادامه تجزیه و تحلیل اطمینان پذیری روی نمونه های مورد مطالعه انجام شده است در این تجزیه و تحلیل با استفاده از روش طراحی ضرایب بار و مقاومت و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی روی نمونه یی معین، یک شاخص اطمینان پذیری در برابر بار گسیختگی حاصل از تحلیل استاتیکی به دست آمده و همچنین اثر تغییر نتایج PDA روی شاخص اطمینان پذیری محاسباتی و همچنین تراز ایمنی طرح بررسی شده است.

Authors

محمدمهدی خوشبخت مروی

کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران

علی فاخری

دانشیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران

محمدصادق معرفت

استاد دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران