تاثیر تغییر مشخصات لایه های خاک بر پاسخ سیستم خاک شمع تحت بار زلزله

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 467

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-28-1_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

در این مطالعه با استفاده از نرم افزار محدود FLAC 3D اثر تغییر مشخصات خاک به صورت تغییر پارامتر سختی در دو لایه ی رسی نرم و سخت بر رفتار خاک شمع تحت بار زلزله بررسی می شود. تحلیل دینامیکی با استفاده از شتاب نگاشت ورودی سنگ بستر برای بررسی عوامل موثر در اندرکنش انجام می شود نتایج حاصل از تحلیل به صورت تاریخچه ی زمانی شتاب و نیز تبدیل فوریه ی سریع شتاب سرشمع نسبت به میدان ازاد در حوزه ی فرکانسی ارایه می شود براساس نتایج حاصل از تحلیل، تفاوت سختی لایه های خاک تاثیر بسزایی در اندرکنش خاک شمع دارد، به طوری که دو لایه در نظر گرفتن خاک لایه ی نرم بر روی لایه ی سخت علی رغم افزایش سختی آن حالت بحرانی تری از خاک یک لایه نرم را نشان می دهد و کم ترین میزان اندرکنش، جابه جایی و لنگر بیشنه مربوط به حالت خاک یک لایه است.

Keywords:

Authors

صمد میرمحمدرضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

استادیار دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس