مکانیزم دیوار جداکننده در یک تونل سطحی واقع در خاک مستعد روان گرایی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 422

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-31-2_026

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

خاک های رون گرا در حین زلزله سبب خرابی سازه های زیرزمینی می شوند. سازه های بزرگ زیرزمینی که در معرض این نوع خاک ها قرار می گیرند، دستخوش خرابی ناشی از رون گرایی خاک مانند بلندشدگی ، گسترش جانبی و نشست های زیاد می شوند با توجه به اینکه بلندشدگی تونل و افزایش نیروهای داخل پوشش تونل از خطراتی است که ممکن است برای سازه های بزرگ زیرزمینی در خاک های رون گرا پیش آید، لذا در این نوشتار به ارزیابی بلندشدگی و نیروهای داخلی پوشش تونل با استفاده از نرم افزار Flac 2D پرداخته شدهاست سپس برای جلوگیری از بلندشدگی تونل، به منزله ی یک روش اصلاحی از دیوار جداکننده استفاده و به تاثیر آن در تونل و خاک روان گرا پرداخته شده است و در نهایت، پارامترهای طراحی دیوار یعنی ضخامت، ط.ل و فاصله ی دیوار از لبه ی تونل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

Keywords:

روان گرایی , تونل دیوار جداکننده , نرم افزار فلک دو بعدی Flac 2D , مدل فین

Authors

توحید دوستی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

استادیار دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس