بررسی مشکلات ترافیکی با رویکرد رفع آن (مطالعه موردی: شهر خاش)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 390

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEO-3-1_011

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

همه ساله مسیولین مربوطه با اتخاذ راه حل های متفاوت سعی در کاهش اثرات ترافیک و در نهایت، کاهش حجم ترافیک را داشته و دارند. این مسیله گاها در شهرهای کوچک شدیدتر و بارزتر بوده و موجبات خسارات شدید و تصادفات بسیاری در شهر می شود. شهر خاش با توجه به اینکه شهر کوچکی می باشد مستنثی از این قضیه نبوده، با توجه به اظهارات شورای ترافیک میزان تصادفات نسبت به سال قبل افزایش داشته است و رقمی بالا و هشداردهنده است. میزان ترافیک نیز در شهر روبه افزایش است و نسبت به وسعت شهر این ترافیک در حد بالایی قرار دارد. به همین منظور شهر خاش از استان سیستان و بوچستان بر این مبنا مورد بررسی قرار گرفته است. در ا ین مطالعه با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، با حجم نمونه 150 نفر، میزان تاثیر 5 مولفه (مدیریتی، فرهنگی، جمعیتی و اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی)، مورد بررسی قرار گرفته. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خود ساخته محقق که روایی و پایایی آن از طریق روش های آماری آلفای کرونباخ تعیین شده. داده های گردآوری شده از طریق پرسشگری میدانی و اسنادی وکتابخانه ای با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های خی دو و رگرسیون چند متغیره و گام به گام، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی R تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که به دلیل تک بعدی نگری در مطالعات و برنامه ریزی ها نه تنها مشکلات ترافیکی در شهر حل نشده بلکه روز به روز به دامنه آن افزوده می شود. همچنین با استفاده از رگرسیون چند متغیره مشخص شد که مولفه فرهنگی، مولفه مدیریت، مولفه جمعیتی و اجتماعی، مولفه اقتصادی و زیست محیطی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حجم ترافیک داشته اند.

Keywords:

ترافیک مدیریت , فرهنگ بهسازی و ساماندهی , شهر خاش

Authors

طلیعه مقیدی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری