ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در تحلیل جریان کانال آشفته در نر م افزار اپن فوم

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 372

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_030

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

ارتباط میان مقیاسهای کوچک و بزرگ در جریانهای آشفته در شبیه سازی گردابه های بزرگ بسیار حایز اهمیت هستند. مدل سازی مقیاس های زیرشبکه ای، بخش بحرانی از شبیه سازی موفقیت آمیز گردابه های بزرگ را فراگرفته است. تعداد اندکی از مدل های گرادیانی در محاسبه تانسور تنش و بردار شار حرارتی مقیاس های زیرشبکه ای توسعه یافته اند و در شبیه سازی گردابه های بزرگ از جریان کانال آشفته ارزیابی شده اند. در این پژوهش ایده تصحیح حلگر پیمپل فوم برای بهبود نتایج مدل گرادیانی تنظیم شده استفاده شده است. این مدل بر مبنای بسط سری تیلور تنش مقیاس های زیرشبکه ای بنا شده است و از فرضیه تعادلی محلی به منظور ارزیابی انرژی جنبشی مقیاس های زیرشبکه ای استفاده می کند. معادلات مدل گرادیانی تنظیم شده در نرم افزار اپن فوم پیاده سازی شده و کتابخانه ای شامل کدهای محاسباتی برای تحلیل ترم های تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای ارایه گردیده است. برای تحلیل نتایج، شبیه سازی جریان کانال آشفته بر ا به کارگیری مدل های مختلف در عدد رینولدز اصطکاکی 395 با استفاده از نرم افزار متن باز اپن فوم انجام شده و بر داده های شبیه سازی عددی مستقیم مقایسه شده است. این مدل ها کمیت های آشفتگی مرتبه اول و مرتبه دوم را با دقت بالایی بازیابی می کنند، هر چند که در تحلیل تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای اختلاف زیادی را نمایش می دهند

Keywords:

جریان کانال آشفته , تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای , مدل گرادیانی تنظیم شده , نرم افزار اپن فوم

Authors

الیاس لارکرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، آزمایشگاه پردازش موازی

احسان روحی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، آزمایشگاه پردازش موازی