گردشگری سبز: شناخت مبانی زیبایی شناسی در منظر شهری و تاثیر آن بر صنعت توریسم (نمونه موردی: رود دره های همدان)

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

476

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TGCE01_040

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

شھر ھمدان دارای طبیعتی بسیار زیبا و دست نخورده می باشد که به صورت کمربند سبزی شھر را در بر گرفته است. این طبیعت دارای رود دره ھای بسیاری می باشد که طی روند رشد و گسترش شھر و ھمچنین وجود عوامل تاریخی ارزشمند تعدادی از آنھا مورد توجه قرار گرفته و در آن ھا مراکزی جھت استفاده از این بسترھای سبز فراھم آمده است. اما تعداد دیگری از این بستر ھا با وجود دارا بودن پتانسیل بسیار بالا متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته اند. ھدف اصلی پژوھش، برقراری ارتباط میان تیوری زیبایی شناسی منظر شھری و مفھوم دیدھای متوالی می باشد که این امر به دستیابی به اصول کاربردی در طراحی منظر شھری کمک شایانی می نماید. تاکید این اصول بر تغییرات تدریجی منظر در طول حرکت و ارتباط آن با زیبایی شناسی فضای شھری می باشد. از این رو در این مقاله از ارایه طرح ھایی به جھت شناسایی و ایجاد امکان بھره برداری مناسب از بستر رود دره ھا و ایجاد مسیرھای گردشگری خطی بدون دخل و تصرف و آسیب رساندن به بستر طبیعی استفاد شده است. ھمچنین مسیرھای موجود کنونی نیز به لحاظ پیوند فضایی و کاربری محدوده نقاط ضعف بسیاری دارند که ھدف این پژوھش شناسایی این مشکلات و ارایه راھکار و ضوابطی برای حل این موارد می باشد.

Authors

ریحانهخرم رویی
ریحانه خرم رویی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

امینماهان
امین ماهان

دکتری تخصصی معماری منظر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان