بررسی کارایی تصاویر ماهواره سنتینل 2 و روش های طبقه بندی ناپارامتریک در تهیه نقشه کاربری اراضی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,579

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSE01_397

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست تهیه نقشه کاربری اراضی امری ضروری است. سنجش از دور با توجه به قابلیت تصویربرداری از پوشش زمین به صورت مکرر و با هزینه کمتر نسبت به برداشت های میدانی از ابزارهای مفیدی است که در تهیه نقشه های کاربری اراضی به کار گرفته می شود. این تحقیق با هدف بررسی کارایی تصاویر ماهواره سنتینل 2 در تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه بسطام شهرستان سلسله انجام شد. جهت طبقه بندی تصاویر از دو روش طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، پایه شعاعی، حلقوی و چندجمله ای استفاده گردید. پس از اخذ تصاویر و اعمال پیش پردازش های مورد نیاز و برداشت نمونه های تعلیمی به تعداد مناسب از هر کاربری، تصویر در 7 طبقه کاربری شامل جنگل، مرتع، کشاورزی، بایر، باغ، مسکونی و آب طبقه بندی شد. در انتها دقت نقشه های به دست آمده با استفاده از پارامترهای صحت کلی و ضریب کاپا برآورد گردید. بررسی نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی با صحت کلی 7/91 و ضریب کاپا 0/83 نسبت به تمام کرنل های ماشین بردار پشتیبان نتایج بهتری داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که تصاویر ماهواره سنتینل 2 و روش شبکه عصبی مصنوعی قابلیت بالایی در تهیه نقشه کاربری اراضی دارند.

Authors

الهام دلفان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

حامد نقوی

استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

رحیم ملک نیا

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

سیداحمدرضا نورالدینی

دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران