بررسی مولفه های محصول و توزیع بر آسیب زدایی بازاریابی فرش دستباف اصفهان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 478

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_341

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مولفه های محصول و توزیع بر آسیب زدایی بازاریابی فرش دستباف اصفهان از دیدگاه تولید کنندگان بود که با روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 400 نفر از تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستباف در اصفهان بودند که از این میان 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران (1994) به روش در دسترس برآورد و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 19 سوال بود. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه توسط استاد راهنما و صاحب نظران و توسط چند تن از پاسخ دهندگان تایید شد و روایی سازه ای آن با استفاده از تحلیل عامل تاییدی، تایید شد. پایایی پرسشنامه در این پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/89 مورد تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-19 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، انحراف معیار، میانگین و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چند راهه استفاده شد. نتایج نشان داد که محصول و توزیع بر آسیب زدایی بازاریابی فرش دستباف اصفهان در سطح P<0/01 معنی دار بود و بنابراین نتایج نقش عوامل آسیب زدایی بیشتر از حد متوسط بود. همچنین تفاوت معنی داری بین مجموعه نمرات محصول و قیمت بر آسیب زدایی بازاریابی فرش دستباف اصفهان بر اساس ویژگی جمعیت شناختی وجود داشت.

Authors

مرجان حکیمی نیک

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

حمید دوازده امامی

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران