موانع تولید بنگاه های صنعتی استان تهران از نظر تولید کنندگان و سرمایه گذاران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,824

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_452

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

سال هاست تولید در کشور با موانع جدی و متعددی مواجه است. این موانع که منشا داخلی و خارجی دارند را می توان به دو صورت اقتصادی و غیر اقتصادی دسته بندی کرد: موانعی که موجب شده است تا تولید کشور پیوسته کمتر از ظرفیت خود باشد و نهایتا اقتصاد کشور به فروش نفت وابسته بماند و با نوسانات درآمدهای نفتی دچار رونق و رکود بسیار شود. این تحقیق به دنبال یافتن مهم ترین موانع تولید و میزان اهمیت و تاثیرگذاری این موانع بر تولید از دید سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تهران است. اهداف این پژوهش در سه عنوان زیر دسته بندی شده است: 1 – یافتن موانع تولید در بنگاه های صنعتی تهران از دیدگاه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 2 – بررسی میزان اثرگذاری این موانع بر تولید 3- ارایه پیشنهاداتی در حد تحقیق برای رفع موانع تولید بنگاه های صنعتی تهران روش انجام این پژوهش میدانی است که داده های لازم از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه های حضوری با حدود 100 بنگاه تولیدی به دست آمد. داده های جمع آوری شده آنگاه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، 5 عامل به عنوان موانع عمده و مهم تولید صنایع مورد تحقیق استخراج شد. این پنج عامل عبارتند از: مشکلات مربوط به سیستم بانکی، کمبود یا فقدان بازار فروش، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به نیروهای کار و مشکلات مربوط به ناکارایی و دخالت دولت و بخش دولتی می باشد.

Keywords:

موانع تولید , تحلیل عاملی , بنگاه های صنعتی استان تهران

Authors

مریم بختیاری

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید مرتضی افقه

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران