مقایسه ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی و سبک های هویت دردانش آموزان خانواده های طلاق و خانواده های عادی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,100

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EJPS01_024

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت بین ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان خانواده های طلاق و خانواده های عادی هنرستان های شهرستان بابل انجام پذیرفت جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسرهنرستان های شهرستان بابل در سال تحصیلی 96-1395 و نمونه آماری 70 دانش آموز از خانوادهای طلاق و 70 دانش آموز از خانواده های عادی که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بدون جایگزین، گزینش شدند. همه ی آزمودنی ها، سه پرسشنامه: سبک هویت برزنسکی، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نیو را تکمیل کردند. کلیه تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS-18 بوده و استنباطی جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون t برای دو گروه مستقل و آزمون یومن ویتنی، استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی خانواده های طلاق و خانواده های عادی تفاوت معناداری وجود دارد، میانگین نمرات سبک های دلبستگی در فرزندان خانواده های طلاق بیشتر از فرزندان عادی است و بین سبک های هویت در دانش آموزان خانواده های طلاق وخانواده های عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. شناخت هر چه بهتر این مرحله مهم از تحول می تواند منجر به ارایه راهکارهای موثر به متولیان آموزشی و تربیتی و دست اندرکاران سیاست های اجتماعی و فرهنگی شود تا با سرمایه گذاری های لازم و برنامه ریزی های اصولی ، نوجوان را درکسب هویتی منسجم و سالم یاری دهند.

Keywords:

ویژگی های شخصیتی , سبک های دلبستگی , سبکهای هویت و فرزندان طلاق

Authors

ویدا پرژام

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر-ایران

مجید پورفرج عمران

هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر