بررسی تاثیر مدیریت دانش در ارزیابی عملکرد سازمان

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

394

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EJPS01_025

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش در ارزیابی عملکرد سازمان است. روش تحقیق ما در این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات و با استفاده از روش توصیفی،جمع آوری، تحلیل می شود. بهبود مدیریت فرایندهای مربوط به دانش سازمانی که متاثر از عواملی چون فرهنگ و راهبرد سازمانی است، منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود. با توجه به عوامل موثر در پردازش دانش و زیرساخت های آن، پیشنهادهایی ارایه شده است.یعنی متغیرهای خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم دارد.

Authors

محمد علینادی
محمد علی نادی

دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ، ایران

کیوانکاوه
کیوان کاوه

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ، ایران

مسعودخبیری
مسعود خبیری

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ، ایران