مقایسه شاخص های ارگونومی تجهیزات اداری با مقادیر استاندارد بر اساس ویژگی های آنتروپومتریک در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 567

This Paper With 5 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FNCSD01_010

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شاخص های ارگونومی تجهیزات اداری با مقادیر استاندارد بر اساس ویژگی های آنتروپومتریک در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر انجام گرفت. 51 نفر (28 نفر زن، 23 نفر مرد) کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به صورت تصادفی، نمونه در دسترس در این تحقیق شرکت کردند. متغیرهای اندازه -گیری شده کارمندان شامل: ارتفاع صندلی، عمق سطح صندلی، عرض سطح صندلی، ارتفاع پشتی صندلی و ارتفاع میز بود. از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص گرایش مرکزی ( میانگین ) و پراکندگی ( انحراف استاندارد) و در آمار استنباطی از آزمون کای اسکوار برای بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون تی تک نمونه برای مقایسه میانگین پیش آزمون- پس آزمون در سطح معناداری (P<0/05 ) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میانگین های اندازه گیری شده متغیرهای ارتفاع صندلی، عمق سطح صندلی، ارتفاع پشتی صندلی و ارتفاع میز با میانگین های دامنه بالای مقادیر استاندارد بر اساس اندازه های آنتروپومتریک تفاوت معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، می توان طراحی و استاندارد سازی تجهیزات محیط کار را مناسب با ابعاد بدنی کارمندان به عنوان برنامه کاربردی پیشنهاد کرد.

Authors

نصیبه رضایی افراپلی

کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اردشیر ظفری

دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

عبدالعلی بنایی فر

دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب