تاثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری مشتریان بانک سینا

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,018

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTEC03_096

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری مشتریان هدف اصلی این تحقیق است. بررسی اینتحقیق در سال 96 به بررسی و تحلیل و گردآوری اطلاعات در بانک سیناهدف پرداخته شده است. جامعهآماری این تحقیق شامل مشتریان بانک سینا شهر تهران است. حجم جامعه طبق جدول مورگان 384 نفرمی باشد. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات و دستیابی به اهداف، از پرسشنامه های که استفادهشده است مقیاس شبکه های اجتماعی توسط دیویس (1989) پرسشنامه اعتماد برند کانگ وهاستودت (2014)، پرسشنامه وفاداری مشتری راندل تیل (2005) و روایی پرسشنامه تهیه شده به صورتمحتوایی تاییدگردید. پایایی سوالات پرسشنامه ها براساس آلفای کرونباخ محاسبه ومورد پذیرش قرارگرفت. بهمنظور تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISRELاستفاده شده است. براساس یافته های تحقیق شبکه های اجتماعی بر اعتماد برند مشتریان و وفاداریمشتریان تاثیر معناداری دارد. و همچنین اعتماد برند مشتریان بر وفاداری مشتریان تاثیر معناداری دارد.

Authors

فاطمه بهرامی

دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ، رشته مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه ، ایران

علیرضا ره کوی

عضو هیات علمی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه ، ایران