تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده کشمش با نقش واسطه همکاری و تعهد (مورد مطالعه: شرکت زرتاکداران خرم)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,038

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF09_047

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

امروزه صادرات کالا یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته می باشد. ایرانبعنوان یک کشور در حال توسعه برای توفیق در توسعه اقتصادی و برقراری یک ارتباط منطقی باتجارت خارجی و توسعه صادرات باید سریعا اقتصاد خود را با تحولات جهانی هماهنگ و منطبق نماید.باتوجه به اهمیت عوامل فوق در عملکرد شرکت، این پژوهش سعی برآن دارد که تاثیر سرمایهاجتماعی بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده کشمش با نقش واسطه همکاری و تعهد درشرکت زرتاکداران خرم را مورد بررسی قرار دهد، تا شرایط برای بهبود عملکرد و ارتقای عملکردصادراتی در این شرکت فراهم شود. این تحقیق از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نظر طرح تحقیق،تحقیقی توصیفی پیمایشی است که در آن با کمک ابزار مصاحبه، مشاهده ، پرسشنامه و نرم افزارspss اقدام به تحلیل شده است. نتایج نشان داده است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادراتی، رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد بین عرضه کننده و توزیع کننده، رابطه بین سرمایهاجتماعی و همکاری بین عرضه کننده و توزیع کننده ، رابطه بین تعهد و عملکرد صادراتی شرکت،رابطه بین تعهد و سرمایه اجتماعی، رابطه تعهد و همکاری بین عرضه کننده و توزیع کننده و رابطهبین همکاری بین عرضه کننده و توزیع کننده و عملکرد صادراتی شرکت سطح بالای معناداری بیناین هر کدام از عوامل را نشان می دهد.

Authors

آرش ابوتراب

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان، ایران

رسول لطفی

دانشجوی دکتری تخصصی آمار، استنباط، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان، ایران

محمود صمدی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی،گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان، ایران