تخمین خط فقر در استان خوزستان سال های 1376 تا 1385

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 461

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ERD-18-1_002

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در استان خوزستان طی سال های 1376 تا 1385 می باشد.بدین منظور ابتدا با استفاده از تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی استان خوزست ان بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی استان خوزستان از روندی افزایشی برخوردار بوده و این افزایش در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است

Keywords:

فقر , خط فقر , ماتریس عملکرد تغذیه ای , خوزستان

Authors

سید مرتضی افقه

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

طلیعه قنواتی فر

کارشناس ارشد علوم اقتصادی