ارتباط التهاب و استرس اکسیداتیو با قند خون، چربی خون وBMI توده ی چربی و وزن بدن در افراد مبتلا به دیابت نوع دو

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 554

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: % 2/5- 3 مردم دنیا از دیابت رنج می برند و یکی از شدیدترین اختلالات ناشی از متابولیسم می باشد که در نتیجه ی آن بیومارکرهای التهابی مانند( اینترلوکین 6 ، α TNF و (CRP افزایش می یابند هدف از این مطالعه بررسی ارتباط التهاب و استرس اکسیداتیو با قندخون، چربی و شاخص های تن سنجی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو است.مواد و روشها: مطالعه ی حاضر به صورت یک بررسی مقطعی برای مقایسه ی ارتباط فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بر روی 45 مرد و زن 35-65 ساله مبتلا به دیابت نوع دو صورت گرفت، از آزمونهای آماری independent sample T-test و linear regression برای تحلیل نتایج استفاده شد.یافتهها: میانگین قند خون ناشتا، MDA، TC و BMI در زنان بیشتر از مردان بودند، در سایر موارد تفاوتی بین دو جنس وجود نداشت، MDA نه به صورت مستقیم و نه پس از تعدیل اثر جنس ارتباطی با FBS، TC، TG و شاخص های آنتروپومتری (وزن، BMIو توده چربی بدن) نداشت.بحث و نتیجه گیری: : مطالعه ی حاضر نشان داد که میانگین توده بدنی، کلسترول تام و مالون دی آلدهید در زنان بیشتر از مردان دیابتی بود، این مطالعه نشان داد که باید توجه ویژه ای به کنترل فاکتورهای التهابی در افراد دیابتی به منظور تسهیل و تسریع در درمان بیماری و همچنین پیشگیری از عوارض ناشی از التهابات انجام شود

Authors

ناصح پهلوانی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

امید صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

حمید رسد

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

فاطمه عزیزی سلیمان

دانشجویPhDتغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.