بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Arabic
View: 568

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-2-4_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: افسردگی و اضطراب یکی از مهمترین زمینه های پژوهش در علوم مختلف به شمار میآید که افسردگی و اضطرابهای شدید موجب تشدید بیماریهای مختلف از جمله دیابت میشود. بنابراین لازم است که تمامی افراد با راههای جلوگیری از افسردگی و اضطراب آشنا شوند. این پژوهش با هدف شناخت افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی نوع دو و افراد سالم انجام شده است.مواد و روشها: روش پژوهش توصیفی میباشد و نمونه آن شامل 50 فرد سالم و50 بیمار دیابتی که در فاصله زمانی(از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت سال 1393 به کلینیک دیابت شهرستان اردکان مراجعه کردهاند ) لازم به ذکر است که تشخیص بیماری دیابت به وسیله آزمایشات متعدد و پزشک متخصص و همچنین شرح حال بیمار، علایم بالینی فرد انجام گرفت و در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه 21 سوالیDASS و اطلاعات دموگرافیک استفاده شده است. پس از جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادهها، ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی محاسبه شد که به ترتیب %81 ،%74 ، %78 گزارش نمودهاند. دادهها با استفاده از آزمون تی و نرمافزار spss19 در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای آزمون فرضیهها نیز حداقل سطح معنیداری %0.05 در نظر گرفته شد.1یافتهها: یافتههای این پژوهش بیانگر این حقیقت است که بین بیماران زن و مرد دیابتی از لحاظ افسردگی و اضطراب تفاوت معنادار وجود ندارد و همچنین بین افراد عادی و بیماران دیابتی از لحاظ افسردگی و اضطراب تفاوت معنادار وجود ندارد.بحث و نتیجه گیری: به نظر میرسد افراد دیابتی علاوه بر کنترل وضعیت قندخون خود باید وضعیت روحی _ روانی و عاطفی خود هم توجه کنند و باید به بررسی وجود علایم افسردگی و اضطراب در این بیماران توجه بیش تری شود تا از عوارض آن پیشگیری شود

Keywords:

افسردگی , اضطراب , بیماران دیابتی نوع دو

Authors

ناهید مظلوم بفرویی

کارشناس ارشد روان شناسی، روان شناس دانشگاه شهید صدوقی یزد، ایران.

طیبه دهقانی فیروزآبادی

کارشناس پرستاری، پرستار دانشگاه شهید صدوقی یزد، ایران.

بتول علیزاده

کارشناس روان شناسی دانشگاه پیام نور میبد، یزد، ایران.