CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

میزان آگاهی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه دیابت

عنوان مقاله: میزان آگاهی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه دیابت
شناسه ملی مقاله: JR_JDN-3-1_006
منتشر شده در شماره ۱ دوره ۳ فصل بهار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم شمالی - کارشناسی ارشد پرستاری، بخش جراحی زنان ۲، بیمارستان آیت ا... موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
سکینه محمدی - کارشناسی ارشد پرستاری، بخشCCUبیمارستان آیت ا... موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
شقایق ایروانلو - کارشناسی پرستاری، بخشCCUبیمارستان آیت ا... موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: دیابت شایعترین بیماری مزمن متابولیک و یکی از چالشهای بزرگ سلامتی در قرن بیست و یکم است. اختلال متابولیکی ناشی از دیابت شیرین سبب بروز تغییرات پاتولوژیک ثانویه ای در اندامهای متعدد بدن می-شود که مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا به دیابت و سیستم بهداشتی جامعه به همراه میآورد. پرستاران به عنوان بزرگترین گروه درمانی باید آگاهی مطلوبی ازدیابت داشته باشند.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 267 پرستار از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان به روش نمونهگیری طبقهای مورد مطالعه قرار گرفتند، میزان آگاهی پرستاران با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سه سطح (ضعیف - متوسط - خوب) مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش16و با استفاده ازآزمونهای آماری (تی تست، آنوا، کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 4/1 درصد پرستاران از میزان آگاهی ضعیف،86/9 درصد پرستاران از میزان آگاهی متوسط و 9 درصد از پرستاران در مورد دیابت آگاهی خوب داشتهاند. بیشترین سوالی که پاسخ درست داده شد 84/6)درصد) در مورد تغذیه در دیابت و کمترین آگاهی در زمینه تزریق انسولین بوده است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به ماهیت مزمن دیابت و اهمیت آن از دیدگاه بالینی و پرستاری، نتایج پژوهش نشان داد اکثریت پرستاران از میزان آگاهی متوسطی برخوردارند، لذا آگاهی کادر درمانی مراکز بهداشتی به ویژه پرستاران بایستی افزایش یابد. و برگزاری دورههای آموزش مداوم، یکی از روش های مناسب برای رسیدن به این هدف میباشد.

کلمات کلیدی:
آگاهی، پرستار، دیابت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/705258/