عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با پیروی از رژیم درمانی در بیماران دیابتیک تیپ دو

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 377

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-3-2_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: بیماری دیابت از جمله بیماریهایی است که سهم عمده درمان و کنترل آن به عهده بیماران است. لذا ارزیابی میزان پیروی در بیماران دیابتی حایز اهمیت می باشد. تعیین عوامل موثر در پیروی بیماران دیابتی از رژیم درمانی، قدم اول در طراحی مداخلات درمانی میباشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه برخی عوامل فردی و اجتماعی با پیروی از رژیم درمانی در بیماران دیابتیک تیپ دو مراجعه کننده به مرکز دیابت تامین اجتماعی اصفهان انجام گردید.مواد و روشها: این مطالعه بصورت کمی و از نوع همبستگی انجام گردید. تعداد 106 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت تامین اجتماعی اصفهان که دیابت آنها اثبات شده، سن بالای 40 سال داشته و بدون نقص عضو ناشی از دیابت بوده و به طور مداوم تحت مشاوره تغذیهای قرار داشته اند، به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS با روشهای آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین پیروی از رژیم درمانی با سطح تحصیلات، میزان مراجعه به مرکز درمانی، نگرش و عقاید، میزان آگاهی، عوامل اجتماعی و حمایت خانوادگی بیماران دیابتیک تیپ دو وجود دارد. در حالی که بین پیروی از رژیم درمانی با درآمد و مدت زمان تشخیص بیماری همبستگی منفی و معناداری مشاهده شد. همچنین بین پیروی از رژیم درمانی با سن، وضعیت تاهل، وضعیت مسکن، سابقه مصرف گیاهان دارویی و مدت زمان صرف شده برای رسیدن از خانه به مرکز درمانی همبستگی معناداری وجود نداشته است.بحث و نتیجه گیری: برخی از عوامل فردی و اجتماعی می توانند در میزان پیروی از رژیم درمانی تاثیرگذار باشند

Keywords:

دیابت نوع دو , رژیم درمانی , پیروی از رژیم درمانی

Authors

حیدرعلی عابدی

استاد عضو هیات علمی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

افسانه رضایی

کارشناسی ارشد پرستاری ، دانش آموخته دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

نصراله علی محمدی

استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

آرش قدوسی

استادیار، عضو هیات علمی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.