تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی و امید بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 368

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-3-3_001

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت نوع دو یکی از شایع ترین بیماریهای مزمن است که می تواند باعث کاهش شادکامی و امید شود . بنابراین برای افزایش شادکامی و امید این بیماران می توان از روش آموزش مهارتهای زندگی استفاده کرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی و امید بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر پاکدشت انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش همه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر پاکدشت در سال 1394 بودند . از میان آنان 40 بیمار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه (هر گروه 20 نفر) شامل گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه (هر جلسه 70 دقیقه) مهارتهای زندگی را آموزش دید و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. گروهها پرسشنامه شادکامی آکسفورد (AHQ ) و پرسشنامه امید (HQ) را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 به روش کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافتهها نشان داد بین گروه آموزش مهارتهای زندگی و گروه کنترل در متغیرهای شادکامی و امید تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش معنادار شادکامی و امید بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شد .(P≤0/0005)بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میشود درمانگران، مشاوران و روانشناسان بالینی از روش آموزش مهارتهای زندگی برای افزایش شادکامی و امید بیماران مبتلا به دیابت نوع دو استفاده کنند.

Authors

ناصر شیرکوند

کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس زینبیه پیشوا، تهران، ایران.

سالمه غلامی حیدری

کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه مازندران، گروه علوم تربیتی، مازندران، ایران.

زهرا عرب سالاری

کارشناس مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیت الله طالقانی، قم، ایران.

جمال عاشوری

دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران.