CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی روان درمانی حمایتی گروهی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

عنوان مقاله: اثربخشی روان درمانی حمایتی گروهی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو
شناسه ملی مقاله: JR_JDN-3-3_003
منتشر شده در شماره ۳ دوره ۳ فصل پاییز در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

آناهیتا خدابخشی کولایی - استادیارگروه روان شناسی و مشاوره، دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران
علی نویدیان - دانشیار گروه مشاوره مرکز تحقیقات بارداری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
زهرا بیاتی - کارشناس ارشد روانشناسی، فرمانداری شهرستان تفرش، بخش امور اجتماعی و زنان ، تفرش، ایران
معصومه رحمتی زاده - کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانی، گروه روان شناسی، دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: دشواریهای درمان و مراقبتهای پیوسته، تنش مستمر و اثرات آن بر زندگی فرد مبتلا به دیابت منجر به افت کیفیت زندگی در این بیماران میشود از این رو پژوهش حاضر تاثیر روش روان درمانی حمایتی را در بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو بررسی میکند.مواد و روشها: این پژوهش یک تحقیق نیمه آزمایشی به روش پیش آزمون و پس آزمون و گمارش تصادفی بود. 24آزمودنیها از کلینیک دیابت شهرستان تفرش انتخاب شدند و به دوگروه همتا بر اساس نمره های پیش آزمون تقسیم شدند. بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل جایگزین شدند. روان درمانی حمایتی گروهی در 10 جلسه اجرا شد و پس از آن پس آزمون اجرا گردید. برای تحلیل دادههای بدست آمده از آزمون تی مستقل و وابسته و تحلیل واریانس استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی بود.یافتهها: نتایج تحلیل واریانس و آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در پیش آزمون وجود ندارد(.(p<0.05 آزمون تی وابسته نشان داد که تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایشی وجود دارد .(p<0.05)بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روان درمانی حمایتی گروهی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:
روان درمانی گروهی، کیفیت زندگی، دیابت نوع دو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/705269/