CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسیBMI و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری

عنوان مقاله: بررسیBMI و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری
شناسه ملی مقاله: JR_JDN-3-3_004
منتشر شده در شماره ۳ دوره ۳ فصل پاییز در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین شهدادی - کارشناسی ارشد پرستاری عضو هییت علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
رضا محمدپورهدکی - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی،کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران.
مژگان رهنما - استادیار گروه پرستاری، عضو هییت علمی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
میترا دیندار - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی،کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: دیابت بارداری شایعترین اختلال طبی در دوران بارداری است که منجر به بروز عوارض متعدد مادری و نوزادی میگردد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسیBMI و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی 363 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل که در حین مراجعه سن حاملگی بین 24 تا 28 هفته داشتند و سابقه ابتلا به دیابت قبل از بارداری، ختم حاملگی قبل از 24 هفتگی، مصرف داروهایی که بر متابولیسم گلوکز اثر دارند مانند استروییدها و ابتلا به بیماریهای مزمن کبدی، اختلالات غددی و بافت همبندی نداشتند را وارد مطالعه نمودیم. اطلاعات لازم بر اساس اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمع آوری شد.یافتهها: از کل افراد مورد مطالعه 17 نفر((% 4/7 مبتلا به دیابت بارداری بودند. از بین عوامل خطر مورد بررسی سن مادر، نمایه توده بدنی با خطر ابتلا به دیابت بارداری ارتباط معنی دار داشت(.(p<0/05 بین شغل، سطح تحصیلات با دیابت بارداری از نظر آماری رابطه ی معنی داری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: سن و BMI بالا و پایین مادر می تواند در بروز برخی از عوارض بارداری نقش داشته باشد، لذا حاملگی در زنان با سن بالا و همچنین با وزن غیر طبیعی باید به عنوان یک حاملگی پرخطر درنظر گرفته شود تا بتوان با مراقبت های خاص از بروز این عوارض پیشگیری نمود.

کلمات کلیدی:
دیابت بارداری، BMI، متغییرهای جمعیت شناختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/705270/