نقش عاطفه مثبت و منفی و سبک هایی مساله گشایی در پیش بینی رضایت از زندگی در افراد مبتلا به دیابت

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 361

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-3-3_007

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عواطف مثبت و منفی و سبکهای مساله گشایی در پیش بینی رضایت از زندگی افراد مبتلا به دیابت می باشد.مواد و روشها: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه بیماران دیابتی سرپایی مراجعه کننده به بیمارستانها و مراکز بهداشت سنندج در سال 1392 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 100 نفر 60)نفر زن، 40نفر مرد ) بعنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه های عاطفه مثبت و منفی، سبکهای مسالهگشایی و رضایت از زندگی استفاده شد و دادهها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.یافتهها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که عاطفه مثبت و سبک های مساله گشایی مثبت رابطه مثبت و معناداری (P <0/001) و عاطفه منفی رابطه منفی و معناداری در سطح (P <0/001) با رضایت از زندگی دارند. اما بین سبک مسالهگشایی منفی و رضایت از زندگی رابطهایی به دست نیامد .(P> 0/001)بحث و نتیجه گیری: به طور کلی میتوان گفت که عاطفه مثبت و سبکهای مساله گشایی مثبت با بیشتر شدن سازشیافتگی جسمانی و روانی با وقایع تنش زای زندگی و سطوح بالاتری از عملکرد و رضایت از زندگی رابطه دارد و بالطبع کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد.

Authors

انور میری

دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج. ایران.

عدالت کریمیان

دانشجوی دکتری راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، آموزش و پرورش شهرستان سقز، کردستان،ایران.

فتاح استوار

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج، سنندج، ایران.