بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان مبتلا به دیابت شهر ایلام در سال 1394

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 365

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-4-3_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت بیماری مزمنی است که شیوع آن در سالمندی سه برابر دوران جوانی گزارش شده است. فعالیت بدنی منظم خطر مرگ و میر در افراد مبتلا به دیابت را کاهش دهد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان مبتلا به دیابت شهر ایلام انجام شد.مواد و روش ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر 180 نفر از سالمندان بستری در بخش های داخلی، سی سی یو و پست سی سی یو مردان و زنان بیمارستان های شهر ایلام روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فعالیت بدنی و کنترل تعادل برگ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spssEv و همچنین آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار3استنباطی(آنالیز واریانس یک طرفه، تی تست) تجزیه و تحلیل شدند.یافتهها: تنها 13/3 از سالمندان درصد دارای فعالیت فیزیکی مناسب بودند. بین فعالیت بدنی با متغیرهای دموگرافیکی(سن،جنس، تحصیلات، میزان درآمد، وضعیت تاهل) ارتباط آماری معنی داری داشته است 3(P<0/05)ولی بین محل زندگی ووضعیت اشتغال با فعالیت بدنی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت(.(P<0/05 بین فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت(.(P> 0/05 بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در بیماران مبتلا به دیابت لازم است که مداخلات لازم برای ارتقا وضعیت فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در آن ها انجام شود.

Authors

طالب کوخازاده

مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

ساسان نوخاصی

دانشجو، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

امین خلف زاده

مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران .

محسن مرادی

دانشجو، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران