رضایت بیماران مبتلا به دیابت نوع دو ازخدمات مراقبتی ،درمرکز تحقیقات غدد ومتابولیسم اصفهان درسال 1393

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 279

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-4-3_008

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: رضایتمندی بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سلامت است و در ارزشیابی و برنامه ریزی سلامت نقش مهمی دارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت از مراقبت دربیماران مبتلا به دیابت نوع دو، تحت پوشش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان انجام گرفته است.مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است، جامعه پژوهش، بیماران مبتلا به دیابت تحت پوشش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان بود. حجم نمونه 230 نفر بود که به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته دارای چهار بخش رضایت از مراقبت پزشک،پرستار، کارشناس تغذیه و واحد آزمایشگاه بود. مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. داده ها در نرم افزار 3SPSS18وارد3و3تجزیه و3 تحلیل داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی(کای دو آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون لجستیک) انجام شد.یافته ها: اکثر بیماران 87/9)٪) از مراقبت، رضایت داشتند. میانگین نمره رضایت بیماران ازمراقبت پزشک 25/8-2/54، پرستار 33/1-3/59، آزمایشگاه 24/3-2/57 و واحد تغذیه 26 /3-4/37بود. رضایت از پرستار و آزمایشگاه در سطح بالا و رضایت از واحد تغذیه و پزشک در سطح متوسط قرار داشت. رضایتمندی، با سطح سواد( (p=0/03 و سن بیماران((p=0/004 ارتباط معنادار داشت.بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه درکل بیانگر دیدگاه مثبت بیماران نسبت به خدمات تیم دیابت است. اما از طرفی رضایت از توجه پزشکان به ارزیابی سلامت پا وجود نداشته است وهمچنین پیگیری مراجعات بیمار توسط پرستار از نظر بیماران رضایت بخش نبوده است. با توجه به این که بیمار عضو مرکزی تیم دیابت است، سنجش رضایتمندی بیماران از عملکرد تیم دیابت، قادر است کمک قابل توجهی به برنامه ریزان جهت ارزشیابی عملکرد چنین مراکزی نماید

Authors

مرضیه نجفی

کارشناس پرستاری، مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

پروانه اباذری

دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

الهام فقیه ایمانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.