بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم غذایی درزنان باردار مبتلا به دیابت بارداری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 387

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-4-4_001

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت یکی از شایعترین اختلالات متابولیکی و شایع ترین عارضه پزشکی در بارداری است. دیابت بارداری عوارضی از جمله ماکروزومی، ناهنجاریهای جنینی، آسیبهای زایمانی، وضع حمل زودرس، مرگ جنین با علت نامشخص و مشکلات بعد تولد را به دنبال دارد. دیابت، درمان پذیر نیست اما میتوان آن را کنترل کرد. رژیم غذایی نخستین گام در کنترل و درمان بیماران دیابتی است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم غذایی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر، مطالعهای نیمه تجربی بود که بر روی70 نفر از زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری در سال 1394 انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که در دو نوبت قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در گروه مداخله میانگین نمرات آگاهی و اجزای مدل اعتقاد بهداشتی بعد از مداخله آموزشی افزایش معناداری یافتند .(P<0/001) همچنین میانگین نمره عملکرد، پس از آموزش به طور معنی داری افزایش یافت .(P<0/001)بحث و نتیجه گیری: این مدل با افزایش درک زنان از عوامل خطر و منفعت حاصل از تغییر رفتار، موجبات رفع موانع را پدید آورده و عملکرد این گروه از مادران را در مورد تغذیه خود بهبود می بخشد.

Authors

سمیه کریمی

دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

علی منصوری

مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل،ایران

حسین شهدادی

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

پرستو پاکیزه دل

دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران