بررسی تاثیر به کارگیری استراتژی ارتباطیTeach Back بر ارتقاء ابعاد نگرشی بیماران دیابتی نوع 2

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 452

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-4-4_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: با توجه به مزمن بودن بیماری دیابت و مواجه شدن فرد مبتلا با شرایط و مشکلات روزانه در امر مراقبت تقویت نگرش بیماران دیابتی بسیار با اهمیت می باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر به کارگیری استراتژی ارتباطیTeach Back بر ارتقاء ابعاد نگرشی بیماران دیابتی نوع2 بود.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی بود که بر روی 70 نفر از بیماران دیابتی نوع دو انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل (هر کدام 35 نفر) تقسیم شدند و برنامه آموزشی طبق روش Teach Back در 4 جلسه برای گروه آزمون انجام شد. داده های مربوط به یک ماه قبل و یک ماه پس از اتمام مداخله با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و خود گزارش دهی جمع آوری و جهت تحلیل داده ها از آزمون های کای دو، تی زوجی و مستقل و SPSS نسخه 20 استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که نگرش کلی هر دو گروه آزمون و کنترل در مرحله دوم اندازه گیری افزایش معنیداری داشته است. علاوه بر این آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را در نگرش کلی قبل از مداخله، در بیماران گروه آزمون و کنترل نشان نداد 0/05) .(p> در حالی که همین آزمون بیان گر تفاوت معنیدار نگرش کلی بعد از مداخله، بین بیماران گروه آزمون و کنترل بود 0/05 P<بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه ارتباط هدفمند بیمار و پرستار از مباحث اصلی و حرفه ای پرستاری است می توان گفت به کارگیری روش های ارتباطی بیمار محور می تواند با ارتقاء نگرش بیماران و پیامد های مثبت مراقبتی همراه باشد.

Authors

مژگان جوکار

مربی، کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش داخلی – جراحی)، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

خدایار عشوندی

استادیار، دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو مرکز تحقیقات مراقبت مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

زهرا سیفی

مربی، کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش داخلی – جراحی)، داشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران

سمیه پاکی

مربی، کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش سلامت جامعه)، گروه پرستاری سلامت جامعه داشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران