طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,617

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRIMC02_009

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1388

Abstract:

امروزه تمام سازمانهای دولتی و خصوصی به نحوی به اهمیت وجود یک سیستم اندازه گیری عملکرد پی برده اند. از طرفی چون سیستم های ارزیابی عملکرد برای هر سازمان منحصر به فرد می باشد. لذا طراحی یک سیستم کارای می بایست متناسب با شرایط ان سازمان انجام پذیرند. اما طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد که بتواند بطور دقیق عملکرد سطوح مختلف در سازمان را منعکس کند امری پیچیده بوده و موفقیت ن بستگی به همراستا بودن شاخص های عملکرد و استراتژی های سازمانی دارد. در این مقاله سعهی برآنست که با تمرکز روی یک مرکز تحقیقاتی ضمن شناسایی شاخص های موثر بر عملکرد اجزاء مختلف ساختار آن و تعیین میزان اهمیت آنها، مدلی طراحی نمود که عملکرد یک مرزک تحقیقاتی را به صورت یکپارچه تعیین کند. در این تحقیق ضمن بررسی ادبیات موضوع و شناسایی شاخص های ارزیابی و مدلهای ارائه شده در آن، با استفاده از روش دلفی، تصمیم گیری گروهی و نظرات افراد خبره در یک مجموعه تحقیقااتی که هدف آن انجام پروژه هایه تحقیقاتی با حداقل اعتبارات دولتی و کسب درآمد اختصاصی از انجام پروژه می باشد، شاخص های ارزیابی عملکرد سطوح تعریف شده، شناسایی می شود. سپس مدلی برای ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقاتی با کمک شاخص های شناسایی شده برای اجزاء مختلف آن مرکز طراحی می گردد.

Authors

محمد سعیدی مهرآباد

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

رحیم احسانی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هی