بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر بابل

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GAU-1-3_009

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

مقاله حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر بابل و بر اساس یافته های حاصلاز یک بررسی میدانی در شهر بابل تهیه شده است که میزان رضایتمندی شهروندان از این شهرداری را در چهاربخش فعالیت های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی، خدماتی و نظارتی تجزیه و تحلیل می کند. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی و پژوهشی بوده و مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. همچنین، جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شهروندان شهر بابل هستند که به طور تصادفی نعداد 300 نمونه انتخاب شده و برای گردآوریاطلاعات، پرسشنامه بین آن ها توزیع شده است. داده های گرد آوری شده از طریق نرم افزار spss و excel تجزیهو تحلیل شده اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بالاتر ازحد متوسط می باشد. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که میزان رضایتمندی شهروندان از فعالیت های عمرانی و اجتماعی و فرهنگی شهرداری پایین تر از حد متوسط و میزان رضایتمندی شهروندان از فعالیت هایخدماتی و نظارتی بالاتر از حد متوسط می باشد. همچنین، برای بررسی تفاوت در میزان رضایتمندی شهروندان ازعملکرد شهرداری بابل بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل آنان از آزمون T مستقل و بر اساس وضعیت اشتغال و میزان تحصیلات آنان از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است که نتایج نشان می دهد که تفاوتمعناداری در میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بابل بر اساس چهار متغیر مزبور وجود نداشته است.

Authors

رحیم بردی آنامرادنژاد

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

میلاد حسنعلی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران