سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهری با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: پارک دیدگاه سنندج)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 389

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GAU-1-10_003

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

طور مشخص، امنیت در فضاهای عمومی یک شهر، سرزندگی و پویایی فضا را به دنبال خواهد داشتکه نمود آن را میتوان در حضور فعال مردم، خلق فرهنگ تعاون و تعامل، کاهش استرس و نگرانی،حضور گروه های مختلف سنی و جنسی و حیات شبانه مشاهده نمود. بر همین اساس در این پژوهش، امنیتپارک دیدگاه به عنوان یکی از فضاهای عمومی پر تردد و مهم شهر سنندج، مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و داده های تحقیق از طریق روش میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. سپس از طریق SPSS داده های دو بعد اخلاق شهروندی و عملکرد پلیس با 15 مولفه در ارتباط با امنیت اجتماعی را از طریق آزمون مقایسه ی میانگین دو متغیر دودویی (Paired- Samples T Test)، انحراف معیار، آزمون رتبهبندی فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، عملکرد بهتر اخلاق شهروندی در مقایسه با عملکرد پلیس، از دیدگاه زنان و در مردان بالعکس را نشان میدهد. و در کل، مردان در مقایسه با زنان ازامنیت بیشتری برخوردارند.

Authors

ژیلا سجادی

دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران

فرید واحدی یگانه

دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی. تهران

ادریس جهانگیر

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی. تهران