بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای پزشکی شهر شاهرود

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 542

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-1-6_004

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: پسماند مطبها و درمانگاههای خصوصی در بسیاری از شهرها هنوز به خوبی مدیریت نمیشوند که این امر میتواند در اثر انتشار عوامل بیماریزا خطراتی را متوجه جامعه و محیط زیست نماید؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی مطبها، کلینیکها و آزمایشگاههای خصوصی شهر شاهرود انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، برای افراد درگیر در امر جمع آوری پسماند در مراکز خدمات بهداشتی درمانی مورد مطالعه رهنمودهای جداسازی و کاهش در مبداء مواد زاید ارایه شد و پسماندهای تولیدی قبل و بعد از اجرای طرح جداسازی و کاهش در مبداء مورد آنالیز کمی و کیفی قرار گرفت. در این مطالعه 2 مطب جراحی و عمومی، 10 مطب دندانپزشکی، 5 آزمایشگاه تشخیص طبی و 5 درمانگاه مورد بررسی گرفتند. یافتهها: کل مواد زاید تولیدی قبل و بعد از اجرای طرح جداسازی و کاهش در مبداء به ترتیب برابر با kg 98 / 112 و 93 / 105 میباشد. میانگین کل پسماندهای تولیدی و پسماندهای عفونی بعد از اجرای طرح به میزان kg/day 24 / 6 و 9 / 14 در مقایسه با قبل از اجرای طرح کاهش یافتند. پسماندهای غیرعفونی به میزان kg/day 85 / 7 بعد از اجرای طرح افزایش یافت. در مجموع پسماندهای عفونی به میزان % 42 / 10 کاهش یافت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای طرح جداسازی و کاهش در مبداء علاوه برکاهش میزان کل پسماندهای تولیدی باعث مدیریت صحیح پسماندهای عفونی شده و با کاهش میزان پسماندهای عفونی، هزینههای مربوط به جمعآوری و بیخطرسازی زبالههای آنها، خطر انتقال بیماری و مخاطرات زیستمحیطی ناشی از آنها را نیز کاهش میدهد.

Authors

ابراهیم عباسی

مرکزآموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

محمد خوشگفتار

معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

عبدالرحیم یوسف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سردشت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سردشت، ایران . دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ارومیه، ایران

محمود تقوی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد ، ایران