بررسی وضعیت بهداشتی و مصرف جوش شیرین در نانوایی های شهر نورآباد، لرستان در سال 1394

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 511

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-2-4_001

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: در ایران نان یکی از منابع تامین کننده ریزمغذیهای بدن است و میتواند درصدی از آنها که مورد نیاز بدن هستند را تامین نماید.رعایت نکات بهداشتی در محل تولید نان )نانوایی( دارای اهمیت بوده و عدم رعایت آن باعث آلودگی نان، نیم پز شدن و غیر قابل هضم و جذب شدن برای بدن میگردد. مصرف جو ش شیرین در نان باعث رفتن بردن pH خمیر و در نتیجه منجر به کاهش رشد و فعالیت مخمر میشود. این مطالعه جهت بررسی وضعیت بهداشتی، مصرف جوش شیرین و pH نان در نانواییهای شهر نورآباد از استان لرستان میباشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی میباشد که در سال 94 درکلیه محلهای تولید نان در شهر نورآباد اجرا شد. جهت تعیین عملکرد نانوایی ها در استفاده از جوش شیرین و pH نان، مجموعا بصورت تصادفی 102 نمونه انتخاب شد. آنالیز دادهها بر اساس روشهای آمار توصیفی و به کمک نرم افزار Excel انجام گرفت.یافته ها: آزمایشات نشان دادند، 78 / 10 درصد نمونه ها از جوش شیرین استفاده کردهاند و در مجموع 69 / 7 درصد نانواییها از سطح بهداشتی ضعیف، 89 / 9 درصد دارای سطح بهداشتی متوسط و 42 / 84 درصد نانواییها از سطح بهداشتی خوبی برخوردار بوده اند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد استفاده از جوش شیرین بطور غیرمجاز در تهیه نان بخصوص لواش و سنگک در شهر نورآباد وجود دارد.

Authors

مستانه عبدی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

سماء عینانی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

سمیه سلیمانی زمانه

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

هوشیار حسینی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران