عوامل موثر بر سرزندگی محیطی در مجتمع های مسکونی سالمندان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 892

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_1024

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

طراحی فضای مناسب مورد استفاده سالمندان می تواند نقشی موثر بر سرزندگی آنان بعنوان کاربران اصلی این فضاها داشته باشد همچنین وجود فضاهای تجمع پذیر در بین آن ها منجر به ارتباطات وسیع تر، کارگروهی و پویایی می شود. تمرکز پژوهش حاضر بر ارتقاء کیفیت فضاهای سرزنده سالمندان است لذا با محدود نمودن دامنه تحقیق، اصول طراحی این فضاها با استفاده از دیدگاه متخصصان استخراج گردیده است. هدف از این پژوهش ارایه رهنمودهایی در راستای طراحی فضاهای سالمندان مبتنی بر افزایش سرزندگی در میان استفاده کنندگان است. مبنای روش تحقیق پژوهش، پیمایشی اکتشافی از نوع دلفی است و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه تدوین شده توسط پژوهشگران انجام گردیده است. در نهایت به تعیین تاثیر صفات فضایی موثر بر افزایش سرزندگی، پرداخته شده است. پس از انجام 2 مرحله مصاحبه با متخصصین معماری و روانشناسی محیط دانشگاه های سراسری شهر تهران ، تکنیک کد گذاری باز و محوری انجام شد و سپس پرسشنامه تکمیل شده است. تحلیل داده های جمع آوری شده در نرم افزار 24 spss استخراج، و در نهایت تاثیرگذارترین عوامل بر روی سرزندگی سالمندان به ترتیب 1- احساس تعلق 2- مشارکت و فعالیت های گروهی 3- ادراک محیطی 4 - دسترسی پذیری و خوانایی و 5- احساس امنیت مشخص گردیده است.

Authors

مجید رسولی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، تهران، ایران

حمیدرضا عظمتی

دکتری معماری، عضو هییت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

غزال صفدریان

دکتری معماری، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، تهران، ایران