به کارگیری انرژی جزر و مد، شیوه ها و چالش ها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 387

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF04_119

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

انسان برای زندگی آینده و رشد تکنولوژی به منابع انرژی نیازمند است. انرژیهای تجدیدپذیر بخش قابل توجهی از انرژیهای مورد نیاز را تامین میکند. انرژیهای جزر و مدی نوعی از انرژیهای تجدیدپذیرند که بسیار پرکاربردند و بهوسیله آن میتوان مزایای زیادی برای استفاده بشر و پیشرفت فناوری به همراه داشت. محققین با استفاده از محاسبات ریاضی, آزمایش های تجربی و استفاده از نرم افزارهای متناسب تحقیقات فراوانی روی این نوع از توربینها انجام دادهاند و یکی از پرکاربردترین موضوعات بررسی کارایی هیدرودینامیکی توربین محور افقی با نوسان اجباری در محیط جریان داخلی ثابت است که در این مقاله به مرور تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است.

Keywords:

انرژی جزر و مد , ایستگاه نیروی جریان جزر و مدی شناور , توربین جزر و مدی , توربین محورافقی , حرکت دورانی , ضریب جرمی اضافه شده , ضریب میرایی

Authors

محمد محمدبیگ لو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکدهی فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فرید قدمی

مربی گروه مکانیک، دانشکدهی فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رامین قاسمی اصل

استادیار گروه مکانیک، دانشکدهی فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران