ارزیابی دقت مدل رگرسیون چندگانه درپیش بینی شاخص کیفیت هوا (AQI) شهر تهران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 424

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN01_002

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

شهر تهران به عنوان یک ابر شهر، به علت دارا بودن جمعیت زیاد و آلودگی شدید ناشی از منابع و آلاینده های گوناگون، در معرض آسیب های ناشی از آلودگی هوا قرار دارد. مطالعه آسیب های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران با توجه به آلاینده های مهم و شاخص های موثر ضروری به نظر می رسد .تاکنون طرح هایی چند در جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران به مرحله اجرا گذاشته شده است .اما مسیله این است که در کنار سایر کاستی ها ،این طرح ها اغلب با تبعیت از مدیریت بحران به جای مدیریت ریسک، در واقع عکس العملی منفعلانه و مقطعی درمقابل افزایش آلودگی هوا بوده ودر تصمیمات مدیریتی مبتنی بر این طرح ها از سامانه پشتیبانی تصمیم گیری استفاده نشده است. لذا این پژوهش به سبب اهمیت موضوع با روشی تحلیلی-کاربردی با استفاده از داده های روزانه شاخص آلودگی هوا((AQI مربوط به 10ایستگاه ازمجموعه ایستگاه های سنجش آلودگی هوا سال 1394 متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا،داده های هواشناسی نظیر جهت باد ، سرعت باد ، فشار ، بارندگی ، دما ، رطوبت ، طول ساعات آفتابی متعلق به 10 ایستگاه مربوط به سال 1394پارامترهای فضای سبز، تعداد پارک، مساحت پارک ، میانگین فاصله ایستگاه سنجش آلودگی از نزدیک ترین پارک مجاور ،سطح فضای سبز و همچنین پارامتر های ترافیکی با هدف پیشبینی زمانی آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری کلانشهر تهران در راستای کاربرد در سامانه پشتیبانی تصمیم گیری فضایی مدیریت کیفیت هوا وب اهدف نهایی مدیریت بهینه حمل و نقل شهری کلانشهر تهران به تحقیق پرداخت .در این راستا ،از آنجا که هدف تحقیق حاضر پیش بینی شاخص آلودگی هوا((AQI با استفاده ازمدل رگرسیون چند متغیره می باشد، با استفاده پارامتر های موجود مدلسازی انجام شد . نتایج نشان داد که مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با مقدارR2 =0/391 وRMSE= 24/861 عملکرد قابل قبولی را نسبت به مدل های غیر خطی در پیش بینی AQIدر شهر تهران داشته است .

Authors

سیده ریحانه شمس

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشکده محیط زیست کرج

علی جهانی

استادیار،گروه محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی،دانشکده محیط زیست کرج