پایش فرونشست شهر اراک با روش تداخل سنجی تفاضلی راداری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 531

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GISCONF04_164

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

ممنوعه شدن تمام مساحت دشت های استان مرکزی و عدم امکان برداشت جدید آب و رخداد فرونشست، باعث اهمیت پایش فرونشست زمین شده است. در این پژوهش، از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (D-InSAR) در بررسی فرونشست زمین در شهر اراک استفاده شد. بدین منظور 14 تصویر مختلط منفردنگر از سنجنده ASAR ماهواره ENVISAT در محدوده C-Band توسط نرمافزار EOLi-sa در بازه 2003 تا 2009 دریافت گردید. تصاویر مذکور از فریم 2925 مسیر پایین رونده 421 با قطبیدگی VV و با مود IMS بودند. ده مرحله پردازش توسط نرم افزار SARscape بر مبنای چهار تداخلنما که هر دو معیار زمانی و مکانی را داشتندصورت گرفت. چهار تداخل نمای بازیابی شده مسطح شده زمین مرجع شده برای مناطق مرکزی شهر اراک (حوالی میدان شهدای اراک)، نرخ فرونشست کمابیش یک سانتیمتر در سال را محاسبه نمودند . همچنین مناطق شهری، نرخ فرونشست تقریبا یکسان داشتند. سازمان نقشه برداری کشور، مشاهدات ترازیابی شبکه درجه یک کشور را برای شهر اراک واقع در مسیر BHBT (بروجرد-سلفچگان) در سالهای 1364 و 1383 تکرار نموده است و در این 19 سال، 190mm - 0.8 mm/km فرونشست را اندازه گیری کرده است. لذا نتایج اعتبارسنجی روش تداخل سنجی تفاضلی راداری با استفاده از مشاهدات ترازیابی سازمان نقشه برداری کشور، دقت مناسب روش تداخل سنجی تفاضلی راداری را تایید نمود.

Keywords:

فرونشست زمین , روش تداخلسنجی تفاضلی راداری , شهر اراک

Authors

محمود اکبری

سرباز نخبه واحد مطالعات شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

عزت الله آمره ای

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

مجتبی مرادی

مدیر مطالعات شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی