تعیین جایگاه آموزش نانو فناوری در برنامه درسی شیمی متوسطه از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 696

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO04_010

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

با توجه به تحولات سریع و همه جانبه علوم و فناوری های نوین در دهه ی اخیر و تاثیر آن در تمامی زمینه های اقتصادی،اجتماعی و صنعتی سبب توجه برنامه ریزان آموزشی به فناوری های نوین شده است. که در این میان نانو فناوری از جایگاه خاصی برخودار می باشد، برای دستیابی به تکنولوژی و فناوری نانو باید به صورت اصولی و پایه ای برنامه ریزی کنیم و دانش آموزان را از همان ابتدا با مفاهیم پایه ای علوم آشنا سازیم. برای دست یابی به اهداف آموزشی نیازمند نیروهای متخصص و کارآمد می باشد بنابراین در ابتدا دانشگاه فرهنگیان که به تعلیم دانشجو معلمان می پردازد و در نهایت آموزش و پرورش که مسیول پرورش استعداد و خلاقیت دانش آموزان می باشند، باید به برنامه ریزی در زمینه آموزش پایه ای و اصولی نانو فناوری در برنامه درسی همت گمارند. پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی می باشد، جامعه آماری دانشجو معلمان رشته آموزش شیمیدانشگاه فرهنگیان استان تهران که در مراکز آموزش عالی شهید شرافت و شهید بهشتی که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل می باشند. همچنین به دلیل مورد بررسی قرار گرفتن کل جامعه از روش نمونه گیری استفاده نگردیده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد، و اعتبار ابزار به روش روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت و برای پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss و با روش آلفای کرونباخ 0/871 به دست آمده است که بیانگر پایایی خیلی خوب آن می باشد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در قسمت آمار توصیفی داده های به دست آمده از پرسشنامه ها به صورت نمودارها، جداول توزیع فراوانی، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد، تحلیل و توصیف شده اند، همچنین در قسمت آمار استنباطی از آزمون های fوt تک نمونه ای و خی دو استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دانشجو معلمان به طور کامل بر فواید نانوفناوری و اهمیت آن در برنامه درسی شیمی واقف هستند و تمایل دارند که دانش آموزان با این علوم نوین آشنا شوند، همچنین در بررسی بر اساس سال ورود به دانشگاه و جنسیت دانشجو معلمان رشته آموزش شیمی، تفاوت معناداری در نظرات وجود نداشت و تمامی آزمون ها در سظح اطمینان 95% محاسبه گردید.

Authors

اعظم یعقوبلو

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی،پردیس شهید شرافت تهران، دانشگاه فرهنگیان

راضیه نجات

استاد دانشگاه کوثربجنورد

سید محسن موسوی

استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران

فایزه قدوسی

مدرس دانشگاه فرهنگیان