برنامه ریزی مدیریت استراتژیک و ارایه راهکارهای بهبود جایگاه برند مطالعه موردی صدا و سیمای بوشهر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_089

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

در دنیای امروز که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، محیط باتلاطم و عدم اطمینان بسیاری مواجه است و رقابت شدت زیادی پیدا کرده است. سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت باید ازنوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد به طوری که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت تاثیر آنها را بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص کند. این نوع برنامه ریزی درواقع همان برنامه ریزی استراتژیک است که با بررسی محیط خارج و داخل سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعف های داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوتها و رفع ضعفها، از فرصتهای پیش آمده به نحو شایسته استفاده کرده و از تهدیدها پرهیز می کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود. تحقیق حاضر با انجام یک مطالعه موردی صدا و سیمای بوشهر بعنوان یک سازمان فرهنگی و استفاده ازروش پیمایش و مطالعات میدانی فرایند ارزیابی محیط داخل وخارج سازمان از طریق تحلیل SWOT بعنوان ابزار ارزیابی نقاط قوت وضعف در محیط داخلی سازمان وفرصت ها وتهدید ها در محیط خارجی سازمان، مورد تحلیل قرار گرفته است .که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد صدا و سیمای مرکز بوشهر از شرایط مطلوب درونی برخوردار نیست، ولی از فرصت محیطی مناسبی برای رشد و بالندگی برخوردار است.

Keywords:

برنامه ریزی استراتژیک , صدا و سیمای بوشهر , مدل swot

Authors

ماشاءاله خورشیدی

دانشجویی دکتری مدیریت آموزشی گرایش مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، ایران

یداله مهرعلیزاده

استاد تمام مدیریت آموزشی گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز ، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران

محمد حسین پور

دانشیار مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران