بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر خلق ارزش ویژه برند مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای پروما و هایپرمی مشهد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 756

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_417

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

شرکتها غالبا از توسعه برند به عنوان راهی برای معرفی محصولات خود استفاده می کنند. توسعه برند می تواند زمینه ساز آن شود که سازمان ها در حوزه های دیگر گام بردارند و از طریق تولید و ارایه کالا و خدمات تحت همان نام تجاری، توسعه و گسترش پیدا کنند و از این طریق ریسک تصویر برند خود را کاهش دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر ارزش ویژه برند می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر هدف پژوهشی توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای و نمونه آماری نیز به روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان برای جوامع نامحدود برابر 384 نفر برآورد شد. در راستای جمه آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد که روایی سازه و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در نهایت پرسشنامه ها در بین جامعه نمونه توزیع و از طریق سه نرم افزار Excel, Spss, Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازاریابی اجتماعی بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Authors

سیدعباس موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

مرتضی رجوعی

استادیار، گروه مدیریت، عضو هییت علمی دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران

مصطفی فرخی

استادیار، گروه علوم انسانی و اداری، عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند، مشهد، ایران