پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پیش دانشگاهی با سخت رویی و سازگاری اجتماعی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 448

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MHWIAUQ03_316

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

هدف از این مطالعه پیشبینی بهزیستی روانشناختی با سرسختی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پیش دانشگاهی (مدارس نمونه و عادی) بود. این پژوهش یک مطالعه همبستگی و علی– مقایسه ای (پس رویدادی) است. به همین منظور نمونه ای شامل61 نفردانشآموز عادی، و نیز64 نفر از دانشآموزان نمونه پیش دانشگاهی شهر بجنورد، به روش خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری دادهها از مقیاسه ای بررسی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVC)، سازگاری دانشآموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)، و فرم کوتاه بهزیستی روانشناختی ریف (RSPWB -18) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون t مستقل و رگرسیون گام به گام چند متغیره استفاده گردید. نتایج آزمون t مستقل در تعهد P=0/03 ، t=2/01 دختران نسبت به پسران معنادار است. همچنین، نمره کل سخترویی تنها با خودمختاری، زندگی هدفمند و رشد فردی روابط معناداری ندارد. سایر روابط مثبت و معنادارند. سازگاری اجتماعی، تنها با خودمختاری رابطه معناداری ندارد و سایر روابط منفی و معنادارند . نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که در بهترین مدل پیش بینی برای بهزیستی روان شناختی تنها سازگاری اجتماعی β=-0/36 و تعهد (β =0/32 ) در سطح بیش از 99 درصد معنی دار هستند. و سازگاری اجتماعی بیشترین سهم را در پیش بینی بهزیستی روان شناختی داشته، پیشبینی کننده ی منفی آن است. در نتیجه، سخترویی و سازگاری اجتماعی به خوبی می توانند بهزیستی روانشناختی را پیشبینی کنند. و دختران، نسبت به پسران، از تعهد بیشتری برخوردارند

Keywords:

Authors

طیبه کاملی

دانشجوی ارشد روانشناسی عمومی علوم و تحقیقات واحد خراسان شمالی

حسین جعفری

دبیر آموزش و پرورش بجنورد

دینا کاملی

مشاور مدرسه و روانشناس هسته مشاوره آموزش و پرورش بجنورد