پیشبینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس نمونه و عادی با سخت رویی و سازگاری اجتماعی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 416

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MHWIAUQ03_517

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

هدف از این مطالعه پیشبینی بهزیستی روانشناختی با سرسختی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پیشدانشگاهی (مدارس نمونه و عادی) بود. این پژوهش یک مطالعه همبستگی و علی– مقایسه ای (پس رویدادی) است. به همین منظور نمونه ای شامل61 نفردانش آموز عادی، و نیز64 نفر از دانش آموزان نمونه پیشدانشگاهی شهر بجنورد، به روش خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مقیاسه ای بررسی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVC)، سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)، و فرم کوتاه بهزیستی روانشناختی ریف (RSPWB -18) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ی تحقیق، از رگرسیون گام به گام چند متغیره استفاده گردید. نمره کل سخترویی تنها با خودمختاری، زندگی هدفمند و رشد فردی روابط معناداری ندارد. سایر روابط مثبت و معنادارند. سازگاری اجتماعی، تنها با خودمختاری رابطه معناداری ندارد و سایر روابط منفی و معنادارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که در بهترین مدل پیشبینی برای بهزیستی روان شناختی تنها سازگاری اجتماعی =-0/36 و تعهد ( =0/32) در سطح بیش از 99 درصد معنیدار هستند. و سازگاری اجتماعی بیشترین سهم را در پیش بینی بهزیستی روانشناختی داشته، پیشبینی کنندهی منفی آن است. در نتیجه، سخترویی و سازگاری اجتماعی به خوبی میتوانند بهزیستی روانشناختی را پیشبینی کنند.

Keywords:

Authors

طیبه کاملی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنودر، گروه روانشناسی عمومی، بجنورد ، ا یران.

محمود جاجرمی

استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنودر، گروه روانشناسی ، بجنورد ، ا یران.