مقایس هی سخت رویی ، سازگاری اجتماعی و بهزیستی روانشناختی و مولفه هایش در دانش آموزان پیش دانشگاهی بر اساس جنسیت

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 436

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MHWIAUQ03_518

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

هدف از این مطالعه مقایسه ی سخترویی ( و مولفه هایش)، سازگاری اجتماعی و بهزیستی روانشناختی (و مولفه هایش) در دانش آموزان پیشدانشگاهی(نمونه و عادی) بر اساس جنسیت می باشد. که یک مطالعه همبستگی و علی– مقایسه ای (پس رویدادی) است. نمونه ای شامل61 نفردانش آموز پیش دانشگاهی مدارس عادی، و نیز64 نفر از مدارس نمونه شهر بجنورد، به روش خوشهای چند مرحلهای و هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مقیاسهای بررسی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVC)، سازگاری دانشآموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)، و فرم کوتاه بهزیستی روانشناختی ریف (RSPWB -18) استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج گویای آن است که در مبارزه جویی، تعهد، نمره کل سخترویی و روابط مثبت با دیگران، دانشآموزان دختر میانگین بالاتری دارند اما نتایج آزمون t مستقل تنها در تعهد P=0/03 ، t=2/01 معنادار است. سایر تفاوت ها در سطح کوچکتر از 0/05 یکسویه معنادار نیست. بر این اساس بخشی از فرضیه پژوهش مبنی بر بیشتر بودن نمرات دانش آموزان دختر در تعهد تایید می شود. در نتیجه، دختران، نسبت به پسران، تنها از تعهد بیشتری برخوردارند.

Keywords:

Authors

طیبه کاملی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنودر، گروه روانشناسی عمومی، بجنورد ، ا یران.

حسین جعفری

کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی

دینا کاملی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی