بررسی تاثیر هوش عاطفی یا هوش هیجانی در موفقیت مدیریت پروژه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,437

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCPM04_048

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

هوش عاطفی یا هوش هیجانی ، نشان دهنده نحوه برخورد افراد با فراز و نشیبهای زندگی می باشد. به عبارت دیگر هوش عاطفی یا هوش هیجانی مجموعهای از خصیصه های شخصیتی است که در سبک زندگی فرد موثر می باشد. این خصیصه های شخصیتی موجب استفاده فرد از شیوههای تصمیم گیری مناسب برای گذران زندگی می باشد. افرادی که دارای هوش عاطفی یا هوش هیجانی بالایی می باشند رضایت از زندگی بیشتری دارند ، شادابتر هستند و به علت پرملاحظه بودن سازش بیشتری با اطرافیان دارند . اصولا تصمیم گیری مدیران به ویژه مدیران پروژه ها مستلزم استفاده از شیوه های مناسب است، از آنجا که هوش عاطفی یا هوش هیجانی از جمله رشته های جدیدی است که در مباحث مدیریت پروژه مطرح شده است و نیز با توجه به عدم شناخت کافی از موضوع تصمیم گیری مدیران پروژه و نبود دانش کافی در زمینه ارتباط آن با هوش عاطفی یا هوش هیجانی ، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر این نوع هوش، در موفقیت مدیریت پروژه انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه هوش هیجانی گلمن و پرسشنامه موفقیت در مدیریت پروژه می باشد . همچنین جامعه آماری، مدیران پروژه ساختمانی مهتاب قم می باشد و نمونه ها طبق جدول مورگان بصورت تصادفی انتخاب شده اند. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که میان هوش عاطفی یا هوش هیجانی و موفقیت در مدیریت پروژه ارتباط معناداری وجود دارد.

Keywords:

هوش عاطفی یا هوش هیجانی , مدیریت پروژه , تصمیم گیری

Authors

عباس علی بخشی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران – مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک