انتخاب بهترین محدوده برای اجرای سیاست قیمت گذاری محدوده از منظر شلوغی و آلودگی هوا با استفاده از مدل سازی ترکیبی از اطلاعات رجحانات بیان شده و آشکارشده مطالعه موردی: شهر اصفهان

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

325

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TTC16_189

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

سیاست قیمتگذاری محدوده به عنوان یک سیاست مدیریت تقاضای سفر موثر در جهت کاهش اثرات منفی تراکم ترافیک از قبیل شلوغی و آلودگی هوا در سالیان اخیر موردتوجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است. ازآنجاییکه اکثر شهرهای بزرگ ایران ، در محدوده مرکزی خود دارای مشکلات عمیق ناشی از تراکم ترافیک هستند، انجام پژوهش بر روی چنین سیاستهایی اهمیت دوچندانی یافته است. در این راستا، در این مطالعه سعی بر پیدا کردن بهترین محدوده از منظر کاهش هزینه های شلوغی و آلودگی هوا در جهت اجرای سیاست قیمتگذاری محدوده برای شهر اصفهان شده است. بدین جهت سیاست مذکور با استفاده از ترکیب اطلاعات رجحانات بیان شده و آشکارشده برای شهر اصفهان در چهار محدوده منتخب مدلسازی شده است. سپس با استفاده از نتایج مدلسازی، شاخصهای شلوغی و آلودگی هوا محاسبه و ریالی سازی شده اند. بررسی نتایج به دست آمده برای محدود برتر (بهترین محدوده) در این مطالعه، بیانگر کاهش 21 درصدی در هزینه های آلودگی هوا در درون محدوده و کاهش 2 درصدی در کل شهر و همچنین کاهش 3/4 درصدی هزینه شلوغی در درون محدوده و کاهش 2/9 درصدی در کل شهر میباشد.

Authors

منصورجوهری فروشانی
منصور جوهری فروشانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل، پژوهشکده حمل ونقل، دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشگر

حسینحق شناس
حسین حق شناس

عضو هییتعلمی دکترای برنامه ریزی حمل ونقل، استادیار دانشکده حمل نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان